Knuth

Seria HPK A

Modele
Forta de lucru
40 t
70 t
100 t
150 t
200 t
300 t
Dimensiunile mesei
700 mm x 500 mm
700 mm x 500 mm
800 mm x 600 mm
900 mm x 600 mm
1000 mm x 600 mm
1200 mm x 800 mm
Cursa poansonului
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
Dimensiunea platanului superior
700 mm x 350 mm
700 mm x 350 mm
700 mm x 350 mm
800 mm x 400 mm
870 mm x 500 mm
1000 mm x 500 mm
Deschiderea
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
400 mm
Viteza pistonului
9 mm/s
5 mm/s
4 mm/s
3 mm/s
3 mm/s
2 mm/s
Avans rapid
26 mm/s
24 mm/s
25 mm/s
20 mm/s
21 mm/s
22 mm/s
Puterea motorului
4 kW
4 kW
4 kW
4 kW
7.5 kW
7.5 kW
-
Forta de lucru
Dimensiunile mesei
Cursa poansonului
Dimensiunea platanului superior
Deschiderea
Viteza pistonului
Avans rapid
Puterea motorului
HPK 40 A
Forta de lucru 40 t
Dimensiunile mesei 700 mm x 500 mm
Cursa poansonului 500 mm
Dimensiunea platanului superior 700 mm x 350 mm
Deschiderea 250 mm
Viteza pistonului 9 mm/s
Vedeți mașina
HPK 70
Forta de lucru 70 t
Dimensiunile mesei 700 mm x 500 mm
Cursa poansonului 500 mm
Dimensiunea platanului superior 700 mm x 350 mm
Deschiderea 250 mm
Viteza pistonului 5 mm/s
Vedeți mașina
HPK 100
Forta de lucru 100 t
Dimensiunile mesei 800 mm x 600 mm
Cursa poansonului 500 mm
Dimensiunea platanului superior 700 mm x 350 mm
Deschiderea 300 mm
Viteza pistonului 4 mm/s
Vedeți mașina
HPK 150 A
Forta de lucru 150 t
Dimensiunile mesei 900 mm x 600 mm
Cursa poansonului 500 mm
Dimensiunea platanului superior 800 mm x 400 mm
Deschiderea 300 mm
Viteza pistonului 3 mm/s
Vedeți mașina
HPK 200 A
Forta de lucru 200 t
Dimensiunile mesei 1000 mm x 600 mm
Cursa poansonului 500 mm
Dimensiunea platanului superior 870 mm x 500 mm
Deschiderea 300 mm
Viteza pistonului 3 mm/s
Vedeți mașina
HPK 300 A
Forta de lucru 300 t
Dimensiunile mesei 1200 mm x 800 mm
Cursa poansonului 500 mm
Dimensiunea platanului superior 1000 mm x 500 mm
Deschiderea 400 mm
Viteza pistonului 2 mm/s
Vedeți mașina